เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี

Published on

เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีหลักเกณฑ์การลดหย่อนแตกต่างกันไป โดยการหักลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิตนั้นหมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักภาษีได้เพิ่มเติมขึ้น หลังจากได้หักค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้แล้วนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา ช่วยเหลือ ภาระการจ่ายภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ก่อนที่จะนำเงินได้ที่เหลือ ที่เรียกว่า  เงินได้สุทธิ  นำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามรายการหักลดหย่อนกรณีต่างๆ ตามความเป็นจริง มีความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งที่คิดว่าการที่เราทำประกันนั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้นประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นมีเพียงแค่ ประกันชีวิต เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งประกันชีวิตนี้ก็ แยกออกด้วยกัน 2 แบบด้วยกัน ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากร ระบุไว้ คือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นั่นเอง ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีและยกเว้นได้เลยตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินจำนวน 100,000 บาท  และหากแต่งงานแล้วสามารถนำมาหักลดหน่อยได้ด้วย ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวน 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตต้อง มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ค่าเบี้ยประกันความคุ้มครองอื่น เช่น คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้ ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้น สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินรายได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่จะไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ … Continue reading เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี